ກຽດຕິຍົດ

certificate

ໃບຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນຂອງອົງການອາຫານແລະຢາຈີນ

certificate

ໃບຢັ້ງຢືນການຜະລິດຂອງອົງການອາຫານແລະຢາຈີນ

certificate

ສົ່ງອອກໃບຢັ້ງຢືນການຂາຍອຸປະກອນການແພດ

certificate

ສົ່ງອອກໃບຢັ້ງຢືນການຂາຍອຸປະກອນການແພດ